isbul.net
Kredi Kartı Saklama Koşulları

KART BİLGİLERİ SAKLAMA SÖZLEŞMESİ

 

1.     Sözleşmenin Tarafları:

 

İşbu Kart Bilgileri Saklama Hizmet Sözleşmesi ( “Sözleşme”), sözleşmeyi onaylayan kişi (“Kurumsal Üye”) ile Şirinevler Mah. Fetih 1. Sok. No:1-3 Daire:6 Bahçelievler/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren Gezer Grup İnsan Kaynakları Eğitim Ve Danışmanlık Ticaret Anonim Şirketi (“işbul.net”) arasında, Kurumsal Üye tarafından onaylanma tarihinde akdedilmiştir.

 

 

2.     Sözleşmenin Konusu:

 

a.     Sözleşme kapsamında işbul.net, kurumsal üyenin kredi kartı, banka kartı, ön ödemeli kart ve benzeri ödeme araçlarına ait (“Kart”) bilgilerinin kaydedilmesi ile işbul.net nezdinde yapacağı ödemelerde kayıtlı ödeme kartının kullanılmasına yönelik hizmetleri (“Hizmet”) sunacaktır. İşbu sözleşme hizmete yönelik tarafların hak ve yükümlülüklerini ortaya koymak amacıyla akdedilmiştir.

b.     İşbu sözleşme kapsamında, işbul.net’in ödeme hizmeti sunması veya herhangi bir ödemeye aracılık etmesi söz konusu değildir.

 

 

3.     Sözleşmenin İfasına İlişkin Usul ve Esaslar:

 

a.      İşbu sözleşme kapsamında Kurumsal Üye, işbul.net üzerinde gerçekleştireceği işlemlerde, onayı ile ödeme işlemlerinin kolaylaştırılması amacıyla kullanılmak üzere, Kart’a ait bilgilerini kendi rızası ile işbul.net ile paylaşmaktadır. Paylaşılan ve saklanılması istenilen bilgiler; ödeme kartının bağlı olduğu banka, ödeme kartının ön yüzünde yer alan ad soyad/ticaret unvanı, kart numarası, son kullanım tarihinden ibarettir.

b.     Kurumsal Üye, işbu Sözleşme kapsamında elde edilen bilgilerin doğru ve gerçek olduğunu, kendisine ait olduğunu, söz konusu Kart ile yapılan tüm işlemlerden tek başına sorumlu olduğunu, bu işlemlere ilişkin her türlü cezai ve hukuki sorumluluğun tek başına kendisine ait olduğunu gayrikabil-i rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt eder.

c.      Kurumsal Üye Kart bilgilerinin, işbul.net üzerinden yapacağı ilk geçerli ödeme işlemi ile birlikte sisteme kaydedileceğini kabul eder. Kurumsal Üye daha sonraki ödemelerinde sistem tarafından herhangi bir ek bilgi sorulmaksızın ödeme gerçekleştirebilecektir. İşbul.net’in belirlediği harcama limitleri dahilinde, işbul.net’in belirlediği sayı sınırlarını aşmayacak şekilde Kurumsal Üye, birden fazla Kart’ı sisteme ekleyebilir. Sisteme eklenen tüm Kart’lara ilişkin olarak işbu Sözleşmenin geçerli olduğunu kullanıcı kabul eder.

d.     Kurumsal Üye, Kart ile ödeme kanallarından biriyle işlem yapmak istediğinde, kendisine Kart’ını ayırt edebileceği bilgiler listenerek, Kurumsal Üye’nin seçeceği kart ile işlem yapılmasına ilişkin sistem tarafından ek onay alınabilir. İşbul.net, sözleşme çerçevesinde saklanan Kart ile yapılacak işlemlere ilişkin olarak her zaman tek taraflı olarak değişiklik yapma ve ek güvenlik önlemleri getirme hak ve yetkisine sahiptir.

e.      Kurumsal Üye, bu Hizmet kapsamında belirleyeceği ve kullanacağı tüm şifrelerin gizliliğinden ve güvenliğinden tek başına sorumlu olduğunu, şifre ve ek güvenlik bilgilerini üçüncü kişilerle paylaşmayacağını ve sisteme kaydedilen Kart/Kart’ları ile yapılacak tüm işlemlerden tek başına sorumlu olduğunu gayrikabil-i rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt eder.

f.       Kurumsal Üye, sisteme kaydettiği Kart’ının çalınması ve kaybolması durumunda derhal ilgili banka ile iletişime geçerek mezkur Kart’ının kapatılmasından kendisi sorumludur. Kurumsal Üye, ödeme kartının çalınması veya kaybolması durumlarında, sistem üzerinden ödeme kartını silmesi gerektiğini bildiğini, bu yükümlülüğe aykırı davranışından tek başına sorumlu olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

g.     Kurumsal Üye, işbu Hizmet’in kullanımı süresince işbu Sözleşme’ye ve mevzuat hükümlerine uygun hareket etmekle yükümlüdür. İşbul.net, Kurumsal Üye’nin bu yükümlülüğü aykırı hareket ettiği şüphesi doğması durumunda Hizmet’i askıya alabilir veya Sözleşme’yi tek taraflı olaran feshedebilir. Kurumsal Üye, Sözleşme’ye veya mevzuata aykırılığı neticesinde oluşan tüm zararlardan sorumludur.

h.     İşbul.net Sözleşme çerçevesindeki hak ve yükümlülüklerini; Kurumsal Üye’ye bildirim yükümlülüğü olmaksızın ve herhangi bir onay gerekmeksizin, yalnızca Kart saklama Hizmti’ni, işbul.net grup şirketlerine veya iştiraklerine devredebilme hakkına sahiptir. Kurumsal Üye Sözleşme gereğince, işbul.net tarafından sunulan Hizmet ile saklanan Kart bilgilerinin işbul.net grup şirketlerine veya iştiraklerine devredilebileceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

i.       Sözleşme konusunu oluşturan Kart Saklama Hizmeti, işbul.net tarafından ücretsiz olarak verilebileceği gibi, çeşitli zamanlarda kampanyalara konu edilebilecek veyahut ücrete tabi olarak sunulabilecektir. Kurumsal Üye, Kart Saklama Hizmeti’ni kullandığı sürece işbul.net’in ücret tarifesine bağlı olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

j.       İşbul.net, işbu Sözleşme çerçevesinde saklanan Kart’ın güvenliği için yürürlükteki mevzuat ve güncel teknolojileri kullanarak makul düzeyde önlemleri almaktadır. Kurumsal Üye, siber saldırılarda dâhil olmak üzere işbul.net’e atfedilecek ağır ihmal veya kast bulunmadığı hallerde Kart bilgilerinin üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda işbul.net’in oluşacak zararlardan herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını gayrikabil-i rücu olarak kabul etmektedir.

k.     Kurumsal Üye, Kart bilgileri ile diğer gerekli bilgileri mevzuatta belirlenen kural ve gerekliliklere göre hareket ederek işbul.net ile paylaşacağını ve işlemlere, bu hususları göz önünde bulundurarak, onay vereceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. İşbu yükümlülüklere aykırılık nedeniyle oluşacak tüm zarardan Kurumsal Üye kensinin sorumlu olduğunu bildiğini beyan eder.

l.       Taraflar, yazılı bildirimde bulunmadıkça yukarıda belirtilen adresleri yasal tebligat adresi olup Sözleşme’ye istinaden yapılacak tüm bildirimlerin yazılı şekilde tebligat adresine bildirilmesi gerektiğini Taraflar kabul ve taahhüt eder.

 

 

4.     Kişisel Verilen İşlenmesine İlişkin Esaslar:

 

a.      Kurumsal Üye, Sözleşme kapsamında paylaştığı bigiler ile bu bilgilerin kullanımı sebebiyle gerçekleşen işlemlere ilişkin tüm bilgilerin, işbu Sözleşme’nin yürürlüğü süresince işbul.net uhdesinde kaydedilmesine, Sözleşme konusu Hizmet’in sağlanmasını, ilgili ödemelerin gerçekleştirilmesini ve tarafına kampanya sunulmasını temin amacıyla paylaşılmasına ve aynı amaçlarla işlenmesine izin vermektedir.

b.      Kurumsal Üye, işbu Sözleşme’yi onaylayarak, Sözleşme süresince Sözleşme’nin ifasını temin amacı ile telefon numarası, TCKN, adres bilgisi, konum bilgisi, vb. Sözleşme konusu Hizmet’in sunulabilmesi için gerekli bilgilerin işlenmesine açık rıza verir. Söz konusu bilgilerin kullanımına, işbu Sözleşme’nin sona ermesi ile birlikte son verilecektir. Mezkur veriler, Sözleşme süresi boyunca saklanacak ve sürenin bitimiyle silinecektir. Buna ek olarak mevzuatta belirlenen zamanaşımı süresi boyunca işbul.net, işbu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklar kapsamında gerekli savunmaların yapılabilmesi maksadıyla sınırlı olarak kişisel verileri saklayabilecektir.

c.      Kurumsal Üye, kendisine ait kişisel verilerinin, mevzuat kapsamında belgeleri talep etmeye yetkili kurumların talebi halinde işbul.net tarafından kişisel verilerin paylaşımının yapılacağını kabul etmektedir.

d.     Kurumsal Üye, dilediği her an bilgilerinin kaydedilmesine ilişkin verdiği izni geri alabileceğini ve kayıtlı olan bilgileri silebileceğini beyan ve kabul eder. Ancak bu halde Kurumsal Üye, paylaştığı bilgilere istinaden sunulmakta olan Hizmet’lerden tam ve gereği gibi faydalanamayacağını peşinen kabul eder.

e.      Kurumsal Üye, işbu sözleşme kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11. maddesi gereğince İşbul.net’e başvurarak kendisiyle ilgili;

- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

- İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

- İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir. Mezkur haklar, yukarıda belirtilen usuller ile birlikte aynı zamanda ve ayrıca Şirinevler Mah. Fetih 1. Sok. No:1-3 Daire:6 Bahçelievler/İSTANBUL adresine yazılı talep iletilerek kullanılabilecektir.

f.       6698 sayılı KVKK kapsamında işbul.net, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen düzenlemelere uygun olarak veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden, verilerin kaydedilmesinden, depolanmasından, muhafaza edilmesinden, kısaca bu yasa hükümleri gereğince verinin elde edilmesinden ve korunmasından sorumlu olduğunu, Kurumsal Üye’nin kişisel verilerinin, mevzuata aykırı olarak üçüncü kişilere açıklamayacağı, değiştirmeyeceği, yeniden düzenlenmesini yapamayacağı gibi kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı ve bu kapsamda veri sorumlusu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

5.     Sorumluluğun Kapsamı ve Sınırlandırılması:

 

a.      İşbu Sözleşme çerçevesinde işbul.net’in sorumluluğu Sözleşme konusu Hizmet’in sunulması ile sınırlıdır ve Sözleşme içerisinde yer alan hiçbir hüküm işbul.net’in Hizmet kapsamında saklanmakta olan Kart ile yapılan işlemlere ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunduğu şeklinde yorumlanmayacaktır. Kayıtlı Kart/lar ile yapılan ödemelere ilişkin tüm sorumluluk Kurumsal Üye’ye aittir.

b.     İşbul.net’in, Kart bilgilerinin doğru olmaması, güncel olmaması nedenleriyle veyahut herhangi bir nedenle kendisinden kaynaklanmayan sebeplerle ödeme yapılamaması durumunda sorumluluğu yoktur. Hizmet’in ifasına ilişkin Kart bilgilerinin güncel ve doğru olmasından tek başına Kurumsal Üye sorumludur.

c.      Sözleşme konusu Hizmetin mevcut hali ile sunulduğunu Taraflar kabul etmektedir.

d.     İşbul.net, Sözleşme konusu Hizmet’in ifası sonucunda meydana gelen özel, dolaylı, geçici, cezai zararlardan sorumlu değildir. ,

 

 

6.     Sözleşmenin Yürürlüğü ve Sona Ermesi:

 

a.      İşbu Sözleşme konusunun kapsamı ve devamı tek taraflı olarak işbul.net’in inisiyatifindedir. İşbul.net, Kurumsal Üyeye herhangi bir bildirimde bulunmaksızın Hizmet’i sunmayı her zaman süreli veya süresiz, kısmen veya tamamen durdurabilir. Kurumsal Üye, yapılacak iyileştirme ve diğer değişiklikler için hizmetin engellenebileceğini kabul eder.

b.     İşbu Sözleşme, onaylanması ile yürürlüğe girmektedir.

c.      İşbul.net, herhangi bir cezai şart veya tazminat ödemeksizin işbu Sözleşme’yi istediği zaman feshetme hakkını haizdir.

d.     İşbu Sözleşme, mevzuata veya içerisinde barındırdığı şartlara uygun olarak Kurumsal Üye ya da işbul.net tarafından feshedilmediği sürece geçerlidir.

e.      Kurumsal Üye, kendisinin sözleşmeyi feshi nedeniyle işbul.net’in uğradığı zararı, işbul.net’in yapacağı yazılı bildirime müteakip derhal ve tek seferde ödemeyi gayrikabil-i rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

 

7.     Uyuşmazlık Hali:

 

a.      İşbu Sözleşme sebebiyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda Bakırköy Mahkemeleri ve Bakırköy İcra Daireleri yetkilidir.

b.     İşbu Sözleşme sebebiyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda, işbul.net’in sunucularında veya veritabanında bulunan kayıtların, işbul.net’e ait ticari defterlerin, kayıtlar, bilgisayar kayıtları ve diğer tüm evraklar kesin delil niteliğinde olduğunu taraflar kabul ve beyan eder.

 

 

HİZMET VEREN: GEZER GRUP İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM VE DANIŞMANLIK TİC.A.Ş.

 
 

KURUMSAL ÜYE: 

İş Ara

İş Arayan Girişi

İlan Yayınla

Firma Girişi